Dagna - Odzież Profesjonalna
TWÓJ KOSZYK
0.00 PLN

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "DAGNA"
Zagadnienia wstępne
 1. Sklep internetowy "DAGNA" działający pod adresem www.dagnastyl.pl, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez Pracownia Michał Grabicki, ul. Wójta Radtkego 35 lok. 2, 81-355 Gdynia, NIP: 5862210867, REGON: 222087503, zwany dalej „Sprzedającym”.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.dagnastyl.pl
 3. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego Dagna – Klientem a Pracownia Michał Grabicki – Sprzedającym.
Warunki korzystania ze sklepu
 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego, a w przypadku urządzeń przenośnych typu smartphone, tablet – aktualną wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu. 
Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży
 1. Zamówienia są przyjmowane przez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zamówień z wysyłką poza granice Polski, Klient powinien złożyć zamówienie drogą mailową na adres: info@dagnastyl.pl
 2. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany produkt lub produkty do koszyka. Po zakończeniu zakupów należy kliknąć na koszyk, gdzie pojawi się lista wybranych produktów oraz ogólna cena zamówienia bez kosztów wysyłki. Po zatwierdzeniu zakupów, należy: wprowadzić dane kontaktowe, dane do wysyłki, w przypadku wyboru takiej opcji, również dane do faktury VAT. Następnie należy wybrać sposób wysyłki oraz formę płatności, które należy potwierdzić.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda niezbędne do realizacji zamówienia dane kontaktowe, w tym: dokładny adres, na który towar ma zostać wysłany (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu), numer telefonu oraz adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie zamówienia. W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” e-mail informujący o wpłynięciu zamówienia jest zarazem potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Umowa sprzedaży towaru dostępnego w Sklepie zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem w momencie:
  1. w przypadku wyboru płatności przelewem lub Przelewy 24 – w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
  2. w przypadku wyboru opcji „Za pobraniem” – w momencie dokonania zamówienia.
  1. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu Przelewy 24, po wpłynięciu środków na konto Sklepu Klient otrzyma wiadomość e-mail informującą o otrzymaniu środków, będącą zarazem potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
Wysyłka
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub, w przypadku zamówień poza granice Polski, w e-mailu.
 2. Towar jest dostarczany przez wyspecjalizowaną firmę kurierską.
 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 
 4. Koszty dostawy (wysyłki) zamówionego towaru pokrywa Klient.
 5. Klient ma wgląd w cennik wysyłek podczas wyboru opcji dostawy. W przypadku wysyłki za granicę Polski kwota dostawy wyceniana jest indywidualnie i jest zależna od aktualnego cennika usług firmy kurierskiej. Cena wysyłki zagranicznej ustalana jest indywidualnie z Klientem drogą mailową.
 6. Przesyłka dostarczana jest w przeciągu 6-7 dni roboczych w przypadku transportu przez firmę kurierską. Przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczana jest w przeciągu 1-4 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Przelewy 24 lub przelewem, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu.
Płatności
 1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu pod adresem www.dagnastyl.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Wraz z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon lub na życzenie klienta – Faktura VAT).
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić „za pobraniem” (przy odbiorze towaru) lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy 24.
 4. W przypadku wyboru opcji płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy 24, po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu Klient otrzyma potwierdzenie mailowe.
Odstąpienie od umowy
 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia (wydania produktu) składając stosowne oświadczenie na piśmie, zawierające takie dane jak: imię i nazwisko oraz numer zamówienia. Zalecane jest, aby w treści oświadczenia zawrzeć numer konta, na które dokonany ma zostać zwrot. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zalecane jest aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane wraz z towarem oraz dowodem zakupu (paragon lub Fakturę VAT). Jeżeli oświadczenie zostało wysłane bez towaru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty odstąpienia Klienta od umowy. Towar powinien być odesłany na adres Sklepu: ul. Wójta Radtkego 35/2, 81-355 Gdynia, z dopiskiem „Zwrot”.
 3. Klient zobowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym – nie noszącym śladów użytkowania, niezniszczony – chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia wartości towaru objętego umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia, oraz kosztów dostawy towarów do Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Klienta od umowy na wskazany numer konta bankowego. Zwrot pieniędzy zostanie potwierdzony drogą e-mailową.
 5. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 6. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Reklamacje i wymiana towaru
 1. Dostępne w Sklepie produkty można reklamować z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad, wskazaniem preferowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji (naprawa lub wymiana) oraz dowodem sprzedaży na adres Sklepu: ul. Wójta Radtkego 35/2, 81-355 Gdynia, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana, Sklep naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa ze względów niezależnych od Sklepu (np. w wypadku wyczerpanie towaru danego typu), Sklep zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami Przesyłki lub, jeśli Klient wyrazi taką wolę, udzieli upustu ceny produktu.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowany produkt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W tym samym terminie Klient drogą e-mailową lub w inny wskazany przez Klienta sposób zostanie powiadomiony o decyzji.
 6. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania  i w opakowaniu firmowym na adres Sklepu: ul. Wójta Radtkego 35/2, 81-355 Gdynia, z dopiskiem: „Wymiana”. Przed wysyłką należy nawiązać ze Sklepem kontakt mailowy (info@dagnastyl.pl) w celu ustalenia dostępności produktu oraz szczegółów wymiany.
Polityka prywatności
 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klienta Sklepu w związku z realizacją zamówienia jest Sklep.
 2. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Sklep w związku z realizowanymi zamówieniami został zgłoszony do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Klient przekazując swoje dane celem realizacji zakupu oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Klient wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep.
Pozostałe informacje
 1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 6. Data i godzina opublikowania regulaminu: 18.01.2016r